TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ
TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ UY TÍN - TRÁCH NHIỆM - NHIỆT TÌNH
TRẮC NGHIỆM CHỨNG CHỈ
Hệ thống tạo lập website trắc nghiệm trực tuyến miễn phí

CÂU HỎI TỰ LUẬN THI CHỨNG CHỈ BẤT ĐỘNG SẢN

Thứ hai - 14/10/2019 14:40
CÂU HỎI TỰ LUẬN THI CHỨNG CHỈ BẤT ĐỘNG SẢN

Câu 1: Anh (chị) hãy nêu các bước chính trong quá trình đầu tư kinh doanh 1 dự án bất động sản (10 điểm)

Đáp án:

 • Chuẩn bị đầu tư

 • Thiết kế kỹ thuật

 • Chuẩn bị vốn thực hiện dự án

 • Đấu thầu xây lắp

 • Thi công công trình

 • Tổ chức bán bất động sản

Câu 2. Quyền của chủ đầu tư các dự án nhà ở theo Luật Nhà ở 2014 (10 điểm)

Đáp án:

 1. Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật trong quá trĩnh lập, thấm định, phê duyệt và triến khai thực hiện dự án.

 2. Cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở; thực hiện huy động vốn, thu tiền cho thuê, cho thuê mua, tiền bán nhà ở theo quy định của Luật này, pháp luật về kinh doanh bất động sản và theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

 3. Thực hiện các quyền của người sử dụng đất và kinh doanh sản phẩm trong dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 4. Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật về kỉnh doanh bất động sản.

 5. Được thực hiện quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quyết định chủ trưong đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 6. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định tại Điều 9 của Luật này và pháp luật về đất đai.

 7. Được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước trong quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

 8. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Câu 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại (10 điểm)

Đáp án:

 1. Lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng.

 2. Ký quỹ để thực hiện dự án theo quy định của nháp luật về đầu tư; đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; bảo đảm năng lực tài chính để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

 3. Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trư ong đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

 4. Dành diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

 5. Công khai trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở Ban quản lý dự án của mình các thông tin quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 của Luật này; báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 6. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng kinh doanh sản phẩm của dự án, bàn giao nhà ở và các giấy tờ liên quan đến nhà ở giao dịch cho khách hàng; thực hiện giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mưa nhà ở và kinh doanh quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sàn.

 7. Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nuởc có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường họp người mưa, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận. Trường họp xây dựng nhà ở để cho thuê thì có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà ở theo quy định tại Điều 76 và Điều 77 của Luật này.

 8. Bảo hành nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dụng; thực hiện các nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 9. Chấp hành các quyết định đă có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về xử lý hành vi vi phạm pháp luật khi có sai phạm trong việc phát triển nhà ở, huy động vốn, ứng tiền trước của khách hàng, thực hiện các giao dịch về nhà ở và các hoạt động khác quy ổịnh tại Điều này.

 10. Bồi thưòng trong trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng hoặc cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia đầu tư xây dựng nhà ở.

Bài thi viết về môi giới

Câu 1: Theo quy định pháp luật Môi giới hất động sản là gì? Nội dung của môi giới BĐS gồm những nội dung nào (10 điểm)

Đáp án:

Điều 63. Nội dung môi giói bất động sản

 1. Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng.

 2. Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

 3. Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Câu 2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới gồm những gì? (10 điểm)

Đáp án:

Điều 66. Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giói bất động sản

 1. Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật này.

 2. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.

 3. Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

 4. Thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bẩt động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.

 5. Các quyền khác trong hợp đồng.

Đỉểu 67. Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giói bất động sản

 1. Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.

 2. Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trảch nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

 3. Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

 4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nưởc có thẩm quyền.

 5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

 6. Thực hiện nghĩa vụ về thuế vói Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Câu 3: Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản quy định ở vãn bản nào? gồm những điều kiện gì? (Đ 69) (10 điểm)

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

 2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy che hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Câu 4: Những nội dung chỉnh về hoạt động của sàn giao dịch BBS? (Đ 70)

Đáp án: Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

 1. Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

 2. Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giói thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Câu 5: Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp kỉnh doanh dịch vụ sàn giao dịch BBS? (Đ 71, 72) (10 điểm)

Đáp án:

Điều 71. Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

 1. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bẩt động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sân.

 2. Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

 3. Được thu phí dịch vụ của khách hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản.

 4. Yêu cầu khách hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra.

 5. Các quyền khác trong hợp đồng.

Điều 72. Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh địch vụ sàn giao dịch bất động sản

 1. Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện được giao dịch.

 2. Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.

 3. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và điều kiện hoạt độns của sàn giao dịch bất động sản.

 4. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 5. Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

 7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Câu 6: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng khi tham gia sàn giao dịch bất động sản

Đáp án:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các quyền sau đây:

 1. Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản;

 2. Ký hợp đông với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bât động sản để mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;

 3. Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động sản gây ra;

 4. Các quyền khác trong hợp đồng.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các nghĩa vụ sau đây:

 1. Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

 2. Trả phí dịch vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

 3. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

 4. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Câu 7: Đỉều kiện của tồ chức, các nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản là gì (10 điểm)

Đáp án:

Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường họp quy định tại khoản 2 Điều này.

 2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Câu 8: Đao đức nghề nghiệp của người môi giới hất động sản cần những yêu cầu gì (10 điểm)

Mối quan hệ trung gian là một mối quan hệ được uỷ thác. Theo giáo sư Warren A Seavey: “người được uỷ thác là người mà chức năng của anh ta là hoạt động vì lợi ích cùa ngưòi khác và giải quyết các vẩn đề nằm trong thẩm quyền của anh ta”. Các ví dụ cổ điển của người uỷ thác là ngưòi thực hiện di chúc, người giám hộ tài sản, và người bảo vệ tài sản.

Rõ ràng là các nhà môi giói bất động sản những ngưòi hỉnh thành nên mối quan hệ trung gian với sự uỷ quyền của người mua hoặc ngưò’i bán là những người được uỷ thác. Khi là người được uỳ thác, nhà môi giới có một sổ trách nhiệm nhất định với người đã uỷ quyền cho anh ta đồng thòi thêm một số nhiệm vụ đã được liệt kê trong thoả thuận hoặc trong các hợp đồng lao động khác.

Các trách nhiệm của người được uỷ thác bao gồm:

 • Trung thành

 • Phục tùng và tuân thủ

 • Rõ ràng

 • Thận trọng, cẩn thận

 • Cần cù, siêng năng

 • Có tính toán.

Một tiêu chuẩn rất quan trọng trong việc đánh eiá hoạt động của nhà môi giới tại các nước phát triển là họ có hoạt động tuân theo những tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp hay không. Những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp xác định dựa trên những nguyên tắc luân lý, đạo đức phổ biến cũng như vào phong tục tập quán tốt được hình thành, chấp nhận trong xã hội. vấn đề này quan trọng bởi vì đó là một trong những thước đo của sự trưởng thành trong nghề nghiệp. Những quy tắc đạo đức cũng cần đóng vai trò chủ đạo trong việc định hướng, điều chỉnh nhũng mảng quan hệ trong môi trường liên quan đến nhà môi giói như: quan niệm khách quan về nhà môi giới, nhà môi giới – khách hàng, nhà môi giới – các cơ quan nhà nước… Dưới góc độ kinh tế – xã hội, nhũng quy tắc đạo đức có tác dụng bảo đảm an toàn cho khách hàng, nâng cao chất lưọng dịch vụ, nâng cao đằng cấp nghề nghiệp, tăng phần trách nhiệm của những người hành nghề môi giới.

Những tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp trong thị trường BĐS đã hình thành từ lâu tại các nước phát triển. Tại Mĩ chúng đã có truyền thống khoảng 70 năm nay. Đạo đức luân lí là những tiêu chuẩn về hành vi, cách suy nghĩ, ứng xử chung được chấp nhận và buộc tuân theo trong một thòi đại, một tổ chức xã hội nhất định. Tập họp những tiêu chuẩn xác định những trách nhiệm mang tính đạo đức, liên quan đến những hoạt động trực tiếp khi tác nghiệp, cũng như nhũng quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động đó, cúng ta gọi là đạo đức nghề nghiệp.

Yêu cầu đạo đức trong kinh doanh BĐS nói chung và trong môi giói BĐS nói riêng là vấn đề nhạy cảm, cỏ tầm quan trọng đển hiệu quả kinh doanh hay thậm chí là sự tồn tại của một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp môi giới. Tuy vậy cho đến nay tại VN vẫn chưa chú ý đển việc xây dựng những bộ luật đạo đức cho các nghề nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ nói chung và môi giới nói riêng.

Việc tuân thủ theo qui tắc đạo đức là trách nhiệm của nhà môi giới. Khi tuân thủ theo những tiêu chuẩn đạo đức này nhà môi giới có thể nhận ra những hành vi có thể gây hại đến khách hàng, và vì vậy có thể tìm ra hướng hành động thích họp. Không có câu trả lời cụ thể như thế nào là họp đạo đức cũng như không có một hướng dẫn những tập hợp hành vi được coi là hợp đạo đức.

Ranh giới của hành vi thiếu đạo đức và thiếu văn hóa cá nhân (do năng lực yếu kém, tính cách riêng của nhà môi giới) là rất khó nhận ra. Tuy nhiên tiêu chuẩn đạo đức nghề môi giới được hình thành trước tiên là đề bảo vệ lợi ích khách hàng sử dụng dịch vụ môi giới. Ngoài ra cũng khó xác định những nguyên tắc ứng xử đúng đắn giữa các thành viên trong văn phòng môi giới hay giữa các nhà môi giới cạnh tranh với nhau. Nếu các nhà môi giới hoạt động mà bỏ qua các nguyên tắc đạo đức thì việc cung cấp dịch vụ của họ hoàn toàn trở thành việc kinh doanh thuần túy.

Câu 9. Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản

Hoạt động môi giới cần tuần thủ những nguyên tắc sau:

 • Trước tiên !à những hoạt động này cần tuân thủ pháp luật của Việt Nam. Không một hành vi, động thái nào được phép sai lệch với những luật lệ, quy định đã ban hành.

 • Thứ hai hoạt động môi giới phải dựa trên sự công bằng, minh bạch về thông tin

 • Thứ ba hoạt động môi giói phải lấy mục tiêu lợi ích của khách hàng làm định hướng, bảo đảm lợi ích của các bên khách hàng, hài hòa giữa lợi ích khách hàng với lợi ích nhà môi giới.

 • Thứ tư hoạt động môi giới phải được thực hiện dựa trên nền tảng của kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế với ý thức trách nhiệm cao nhất.

 • Thứ năm hoạt động môi giới phải coi đạo đức nghề nghiệp là kim chỉ nam, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình tác nghiệp.

Câu 10. Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản

Để đăng ký kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, các cá nhân, tổ chức cần hội đủ những điều kiện sau:

 • Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc họp tác xã, phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

 • Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc họp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

 • Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản.

 • Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi siới bất động sản.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
XẾP LOẠI KẾT QUẢ
Luyenchungthi PHẠM QUANG HUY
48/100
Luyenchungthi PHẠM QUANG HUY
0/100
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ phận: Hỗ trợ nội dung
Điện thoại 0923633686
Email thietkeduong.com@gmail.com
Hệ thống tạo lập website trắc nghiệm trực tuyến miễn phí

global counter

 • Đang truy cập5
 • Hôm nay475
 • Tháng hiện tại1,562
 • Tổng lượt truy cập272,697
Fanpage